what batteries do i use to start my tamiya nitro thunder